Az Almafa Óvoda alapítója

Az Almafa Óvoda fenntartója egy nonprofit korlátolt felelősségű társaság, melyet Stöllinger Edina alapított 2012-ben. Az Almafa Óvoda OM azonosítója: 202829.

Filozófiánk

 • Szeretetteljes, családias, biztonságot adó, tevékeny, élményekben gazdag, óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben biztosítjuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását.
 • Az óvodai nevelés rendszerében elsődleges a játék (ezen belül is a szabad és kreatív játék), valamint a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mely áthatja a gyermekek egyéb tevékenységeit.
 • Pedagógiai programunk a családi nevelés kiegészítője.
 • Célunk a családok aktív bevonása az óvodai nevelőmunkába, melynek kereteit rendezvényeink adják.
 • Célunk, hogy nevelésünk hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, kreativitásuk szabadon kibontakozzon.
 • Nevelési célunk, hogy a cselekvő, felfedező tevékenységeken keresztül a gyermekek életkoruknak megfelelő ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek és értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitásuk fejlődjön.
 • Célunk, hogy leljenek örömöt a felfedezésben, az ismeretszerzésben, szeressék és védjék a természetet, vegyék észre és csodálkozzanak rá mindenütt a szépre. Már egészen kicsi koruktól kezdve önállóságra szoktatjuk a gyermekeket, és ezzel megadjuk nekik az "ezt is tudom" örömérzést, és elősegítjük önbizalmuk fejlődését.
 • Célunk, hogy pedagógusaink példamutató magatartással és a megfelelő környezet kialakításával biztosítsák az egészséges életvitelt, a környezettudatos magatartást, a gyermekek , erkölcsi , közösségi nevelését, szocializációját, képességeik fejlesztését, érzelmi világuk gazdagítását, a szép iránti vonzalmuk kialakítását.
 • Célunk olyan harmonikus gyermekközösség kialakítása, amelyet egymás elfogadása, kölcsönös megértése, tisztelete és szeretete hat át.

Óvodai nevelésünk abból a tényből indul ki, hogy az ember, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

 • A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés és a környezeti hatások egyaránt befolyásolják. Éppen ezért a gyermeknek életkoronként, (életkori szakaszonként) és egyénenként is változó testi, lelki szükségleteit elégítjük ki óvodánkban.
 • Gyermekközpontú óvodai nevelésünkben a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására törekszünk, hogy a gyermekek
  • megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkezzenek.
  • környezetbarát szokás-és normarendszerrel rendelkezzenek.
  • kreatívan, bátran mondják el véleményüket, bizalommal forduljanak társaikhoz és az őket körülvevő felnőttekhez.
  • szerezzenek sokféle közvetlen tapasztalatot, élményt, amelyek hozzájárulnak harmonikus testi, szociális, emocionális és intellektuális fejlődésükhöz, hogy az iskolai életmódra alkalmassá váljanak.
  • az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés terén megfelelő szokásokkal ismerkedjenek meg
  • személyiségük szabad kibontakoztatásához váljék az önkifejezésük legfőbb formájává a játék, a játékban teljesedjék ki kreativitásuk.
  • testtartásuk, járásuk (mozgáskultúrájuk) legyen harmonikus.
  • ismerjék és ápolják mindazokat a hagyományokat, ünnepeket, melyekről óvodánkban megemlékezünk. (évszakokhoz fűződő hagyományos ünnepek, óvodánk által kialakított hagyományok).
  • szerezzenek ismereteket az önkifejezés módjairól, mozgás és művészeti tevékenységekről.
  • Óvodai nevelésünk alapelve, hogy nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Pedagógiai program

Az Almafa Óvoda Pedagógiai programját a mellékletre kattintva töltheti le.

Házirend

Az Almafa Óvoda Házirendjét a mellékletre kattintva töltheti le.

Naptár

Kérjük, a mellékletre kattintva töltse le az Almafa Óvoda naptárját a 2013-14-es nevelési évre.

Étkezés

Az Almafa Óvodában törekszünk arra, hogy kiegyensúlyozott, egészséges étrendet biztosítsunk a gyerekek számára napi négy étkezés keretében.

Reggelit 8.30 és 9.15 között kínálunk a gyerekeknek. Fél 11 körül friss gyümölcsöt kapnak. Az ebéd két meleg fogásból áll. Délután uzsonnát biztosítunk a gyerekeknek.

A gyerekek nap folyamán ásványvizet isznak; gyakran kínálunk nekik más egészséges italokat (100%-os gyümölcslevek, gyümölcs/gyógyfüves teák, tej, banánturmix, stb.) is.

Óvodakép

 • A családi nevelésre építve, azt kiegészítve óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek többsége óvodáskor végére elérjék az iskolai élethez szükséges megfelelő fejlettségi szintet.
 • Mindezt szeretetteljes, nyugodt, derűs légkörben, melyben a gyermeki személyiséget az elfogadás, a tisztelet és a megbecsülés övezi.
 • Óvodánk óvó, védő funkciójában rendszeresen együttműködik az egészségügyi intézményekkel, (gyermekorvossal, védőnővel, fogászattal), a pedagógiai szakszolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal.
 • Különös gondot fordítunk a gyermekbalesetek megelőzésére.
 • A szociális és ellátó funkció keretében a gyermekek gondozása esztétikus óvodai környezetben valósul meg, melyhez egészséges napirend, járul.
 • A nevelő, személyiségfejlesztő funkcióban kiemelt szerepet kap a kommunikáció-fejlesztés.

Személyi feltételek

 • Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik.
 • Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplõje az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésünknek.
 • Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, tapintat és az empátia.
 • Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.
 • Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába.
  A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is.
 • A fenntartó minden csoportban teljes munkaidős angol anyanyelvű pedagógiai asszisztenssel támogatja a kommunikációt, így segítjük a különböző országokból érkezett óvodáskorú gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, az érzelmi biztonságát, szocializációját, értelmi képességeinek kibontakozását.
Különös közzétételi lista-ÓVODA-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. A felülvizsgálat ideje: 2013. november 1.
Óvoda neve: Almafa Óvoda
Óvoda címe: 1026 Budapest, Trobitás út 11.
OM azonosító 202829
1. Óvodai nevelési év rendje
Megnevezés év hó/nap
Az óvodai nevelés első napja 2013. szeptember 2.
Nevelés nélküli munkanap Évnyitó értekezlet Szülői igény szerint ügyeletet biztosít az óvoda Az éves munkaterv szerint, a szülőket a jogszabály szerint értesítjük 2013. november 9.
munkaterv szerint 2014. január 24.
munkaterv szerint 2014. április 14.
munkaterv szerint 2014. április 15.
Évértékelő 2014. június 27.
SZMSZ, Pedagógiai Program, éves munkaterv szerinti óvodai rendezvény Évnyitó Kerti Ünnepség 2013. szeptember 7.
Halloween Ünnep 2013. október 30.
Karácsonyi Ünnepség 2013. december 18.
Anyák napja 2014. május 15.
Az óvodai nevelés utólsó napja 2014. augusztus 31.
Téli zárva tartás várható ideje Szülői igény szerint ügyeletet biztosít az óvoda Az éves munkaterv szerint, a szülőket a jogszabály szerint értesítjük kezdete 2013. december 23.
vége 2014. január 3.
Nyári zárva tartás várható ideje Szülői igény szerint ügyeletet biztosít az óvoda Az éves munkaterv szerint, a szülőket a jogszabály szerint értesítjük kezdete 2014. augusztus 4.
vége 2014. augusztus 29.
2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok
Óvodapedagógusok száma 5
ebből középfokú végzettségű 0
ebből felsőfokú végzettségű 5
ebből szakvizsgázott 1
ebből vezető óvodapedagógus 1
3. Dajkákra vonatkozó adatok
Dajkák száma 2
ebből felsőfokú végzettségű 2
4. A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma Gyermekek létszáma
1. Kék csoport 15
2. Piros csoport 19
5. Óvodai felvétel
Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: Jelentkezést személyesen fodadunk a 06 30 708 2248-as telefonon lehet bejelentkezni. További részletek az óvoda honlapján (www.almafa-ovoda.hu)
A beíratkozás időpontja: április 20-május 20. / folyamatos
6. Óvodai térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Az óvoda honlapján megtalálható.
7. Kötelező óvodai dokumentumok
Alapító okirta hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) Honlapra feltöltve
SZMSZ hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) Honlapra feltöltve
Házirend hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) Honlapra feltöltve
Pedagógiai Program hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) Honlapra feltöltve
8. Az óvoda nyitva tartása
heti nyitva tartás hétfőtől-péntekig
napi nyitva tartás 8-tól 17-ig
Dátum: 2013. november 1.
Óvodavezető: Lóczi Tünde

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

(2)34 Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé.
(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni.
(4) A Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.

*(szakértői megjegyzés: a dolgozók nevét és a gyermekek neveit nem tartalmazhatja a különös közzétételi lista)

Lóczi Tünde közoktatási szakértő

 

Elérhető nyelv: angol

powered by: Cloud Web Studio